โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร  ขอประชาสัมพันธ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562  หากสถานศึกษาประสงค์จะส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวดฯ ขอให้จัดส่งแบบแจ้งความจำนงไปที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ทางโทรสารหมายเลข 0 3442 9187 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์   ดาวน์โหลดรายละเอียด  [1. ว721 – หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในจังหวัด]   [2. ว722 – หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนเอกชน]  [3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 5]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^